Jian Yang - "Erich Bachman, Dis is you as ole mahn"